top of page

กฎ 11 ข้อของนักคิดเชิงระบบ (ตอนที่ 2)

บทความโดย: ปณัฐ เนรมิตตกพงศ์ (อ.แบงค์) Founder of Appreciative systems pcpanat@gmail.com คราวที่แล้ว เราได้พูดถึงกฎของการคิดเชิงระบบไป 5...

กฎ 11 ข้อของนักคิดเชิงระบบ (ตอนที่ 1)

บทความโดย: ปณัฐ เนรมิตตกพงศ์ (อ.แบงค์) Founder of Appreciative systems pcpanat@gmail.com กฎ 11 ข้อของนักคิดเชิงระบบนี้ ผมพบจากหนังสือ ...

Blog: Blog2
bottom of page