top of page
 • รูปภาพนักเขียนPanat neramittagaphong

SOAR Analysis EP.4 : SOAR แบบต้นฉบับ


บทความโดย:

ปณัฐ เนรมิตตกพงศ์ (อ.แบงค์)

Founder of Appreciative systemsSOAR Analysis เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ โดยเน้นไปที่การพัฒนาต่อยอดจากจุดแข็งขององค์กร และเน้นไปที่การมีส่วนร่วมในการกำหนดกลยุทธ์ของคนในองค์กรทุกระดับ โดย SOAR พัฒนามาจากหลักการของ Appreciative Inquiry ที่ถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อใช้กับการพัฒนาองค์กร (organization development: OD) ทีนี้เมื่อจะนำมาใช้กับการทำกลยุทธ์ ก็เลยมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของ Appreciative Inquiry ให้ออกมาเหมาะสมกับการทำกลยุทธ์ และก็ได้ออกมาเป็น 4 ขั้นตอน คือ Strengths, Opportunities, Aspirations และ Results ซึ่งสามารถเขียนเป็นตารางได้ดังนี้Strengths (จุดแข็ง)


เนื่องจาก Strengths (จุดแข็ง) ในแบบของ SOAR Analysis มาจากกระบวนการ Discovery ของวิชา Appreciative Inquiry ซึ่งเป็นการสืบค้นเรื่องราวดีๆในองค์กร ดังนั้นการหา Strengths (จุดแข็ง) ในแบบของ SOAR จึงเน้นไปที่ "การตั้งคำถาม" เพื่อสืบค้นสิ่งที่เป็นจุดแข็งขององค์กร เช่น


 • อะไรเป็นสิ่งที่ทำให้เราภาคภูมิใจในองค์กรนี้ สิ่งนั้นสะท้อนจุดแข็งของเราอย่างไร?

 • อะไรที่เราแตกต่างจากผู้อื่น อะไรคือสิ่งที่เป็น The best ของเรา?

 • ลองนึกถึงซักปีหรือสองปีที่แล้ว อะไรคือความสำเร็จขององค์กรที่เราภาคภูมิใจ?


Opportunities (โอกาส)


ถ้า Strengths (จุดแข็ง) มาจากการ Discovery ของวิชา Appreciative Inquiry (ตามที่อธิบายไว้ในตอนที่แล้ว) Opportunities (โอกาส) ก็มาจากการ Dream ของวิชา Appreciative Inquiry เช่นกัน ซึ่งหมายถึง การวาดฝันเป้าหมายที่จะเกิดขึ้น ดังนั้น Opportunities (โอกาส) ในแบบของ SOAR คือการมองหาความเป็นไปได้และการขยายผลจากสิ่งที่เรามีอยู่ เช่น


 • สภาพแวดล้อมภายนอกและเทรนด์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน สร้างโอกาสให้เราได้อย่างไร? ลองคัดเลือกโอกาสซัก 3 ตัวที่สำคัญ ที่เราควรโฟกัส

 • ใครน่าจะเป็นลูกค้ารายใหม่ของเรา? [แสดงว่ามีลูกค้าอยู่แล้ว แต่ต้องการขยายฐานลูกค้า]

 • เราจะสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งของเราได้อย่างไร

 • อะไรคือตลาดใหม่ สินค้าใหม่ บริการใหม่ หรือกระบวนการใหม่ๆที่สามารถเป็นไปได้


นอกจากนั้น หากองค์กรมีการทำ SWOT มาก่อนหน้านี้ ก็สามารถใช้ Weaknesses (จุดอ่อน) และ Threats (อุปสรรค) มาทำการ ปรับกรอบความคิด (Reframe) ให้ W กับ T กลายมาเป็น O ได้ ด้วยคำถามว่า จาก Weaknesses (จุดอ่อน) และ Threats (อุปสรรค) ที่มีนั้น เราสามารถมองเห็นโอกาสอะไรจากจุดอ่อนและอุปสรรคเหล่านั้นบ้าง? เช่น


 • Weaknesses (จุดอ่อน) : บุคลากรของเราไม่มีประสบการณ์ในการทำออนไลน์มาก่อน

 • Opportunities (โอกาส): ทุกคนสามารถมีส่วนในการเรียนรู้ระบบออนไลน์ และเติบโตไปพร้อมกับองค์กร


 • Threats (อุปสรรค): ลูกค้าคาดหวังให้เราแสดงจุดยืนทางการเมือง ซึ่งอาจทำให้เสียลูกค้าในขั้วตรงข้าม

 • Opportunities (โอกาส): การได้กลับมาทบทวน Passion ขององค์กร และปลูกฝังเรื่องค่านิยมร่วม (Core value) ขององค์กรให้กับพนักงาน


จากตารางด้านบนจะเห็นได้ว่า SOAR Analysis ให้ความสำคัญกับ บทสนทนา เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการตั้งคำถาม ถ้าเราตั้งคำถามในเชิงบวก เราก็จะได้คำตอบในเชิงบวก ถ้าเราตั้งคำถามในเชิงลบ เราก็จะได้คำตอบในเชิงลบ ถ้าเราพูดคุยกันด้วยอารมณ์เชิงบวก การสนทนานั้นก็จะช่วยกันต่อยอดความคิดไปได้ แต่ถ้าเราพูดคุยกันด้วยอารมณ์เชิงลบ การสนทนานั้นก็มักจะเป็นการตัดรอนความคิดของกันและกัน


Aspirations (แรงบันดาลใจ)


ผมได้อธิบายไปแล้วว่า SOAR Analysis เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ โดยเน้นไปที่การพัฒนาต่อยอดจากจุดแข็งขององค์กร และเน้นไปที่การมีส่วนร่วมในการกำหนดกลยุทธ์ของคนในองค์กรทุกระดับ ดังนั้น เมื่อเราสามารถระบุจุดแข็งและโอกาสได้แล้ว ขั้นตอนต่อไปก็คือ การสร้างการมีส่วนร่วมของคนในองค์กร รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆนอกองค์กร โดยการตั้งคำถามถึงสิ่งที่เป็น living force เช่น คุณค่า, ค่านิยม, Passion ฯลฯ กับคนในองค์กร รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ เช่น ลูกค้า ผู้ถือหุ้น ฯลฯ และนำสิ่งที่ทุกคนมองคล้ายๆกันมาตั้งเป็นเป้าหมายที่องค์กรต้องการไทำให้เกิดขึ้น เช่น


 • อะไรคือ Passion ของเรา?

 • เราจะใช้คุณค่า, ค่านิยม, Passion ที่เรามีไปบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรได้อย่างไร?

 • ลองทบทวนดูจุดแข็งและโอกาสที่สำรวจมา แล้วก็ตอบคำถามว่า เราเป็นใคร, เรากำลังจะเป็นอะไร และเราควรจะอยู่ตรงไหนในอนาคต? (หมายถึง Position ในตลาด)


จะเห็นได้ว่า การสำรวจ Aspirations นั้น ก็คือ การสร้างเป้าหมายร่วม (Share vision) ขององค์กรนั่นเอง โดยให้คนในองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้มีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมาย ซึ่งเป้าหมายนี้เป็นเป้าหมายในระดับกลยุทธ์ ที่ทุกคนมีส่วนในการกำหนด มีส่วนในการแสดงความเห็น คนในองค์กรเองก็จะภาคภูมิใจว่าตนเองได้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ ส่วนลูกค้าหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆก็จะรู้สึกว่าตนเองมีความสำคัญกับองค์กร


Results (ผลลัพธ์)


Results (ผลลัพธ์) มาจากการ Destiny ของวิชา Appreciative Inquiry ซึ่งหมายถึง การควบคุม ติดตามผลให้เกิดขึ้นได้จริง ดังนั้นการทำขั้นตอน Results (ผลลัพธ์) ใน SOAR จึงเป็นการตอบคำถามว่า เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราประสบความสำเร็จ? หรือ เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเป้าหมายของเราบรรลุผลแล้ว? รวมถึง การระบุทรัพยากรที่จำเป็นต้องใช้ และการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เช่น


 • พิจารณาจุดแข็ง, โอกาส และแรงบันดาลใจ อะไรคือตัววัดที่สำคัญที่เราต้องติดตามประเมินผลเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย? ระบุตัวชี้วัดซัก 3-5 ตัว

 • มีทรัพยากรอะไรบ้างที่จำเป็นจะต้องใช้ในการปฏิบัติงาน?, มีอะไรที่เราต้องรู้เพิ่ม?

 • มีรางวัลหรือผลตอบแทนอย่างไรให้ผู้ที่ทำผลงานสำเร็จบ้าง?


ทั้งหมดนี้คือรายละเอียดการทำ SOAR Analysis แบบต้นฉบับครับ จะเห็นว่ามันมีความเป็นการพัฒนาองค์กร (organization development: OD) ค่อนข้างมาก และก็มีความเกี่ยวพันกับ Appreciative Inquiry มากๆ

ตัวอย่างการนำ SOAR Analysis แบบต้นฉบับ ไปใช้


กรณีศึกษา: อุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ (Healthcare) แห่งหนึ่ง สมมุติว่าชื่อ บริษัท H


บริษัท H นี้เป็นบริษัทเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ มีการให้บริการเนอร์สซิ่งโฮมหรือบ้านพักผู้สูงอายุ ที่เป็นสถานที่ดูแล พักฟื้น และให้การช่วยเหลือในกิจวัตรประจำวันแก่ผู้สูงอายุ ผู้ทุพพลภาพ ผู้ป่วยหลังผ่าตัด ผู้ป่วยที่ต้องการพักฟื้นระยะสั้น และผู้ป่วยที่ต้องการพักฟื้นระยะยาว รวมถึงมีบริการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ (Assisted Living) อีกด้วย


ผมขอข้ามขั้นตอนแรกๆไป เช่น พวกการทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร, การจัดตั้งทีมทำงาน, การออกแบบคำถาม ฯลฯ เพราะจะยาวเกินไป ผมขอตัดมาที่ช่วงการค้นหา SOAR ในองค์กรเลยนะครับ


Strengths (จุดแข็ง):

 • เป็นที่ยอมรับของลูกค้าในด้านการดูแล

 • ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ใน Assisted Living มีความภักดีต่อแบรนด์สูง

 • บริษัทมีวัฒนธรรมองค์กรเรื่องการชื่นชมรายวัน

Opportunities (โอกาส):

 • จัดงานกินเลี้ยงมื้อค่ำ ซึ่งรวมเอาผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่กับเราในปัจจุบัน สมาชิกในครอบครัว รวมถึงผู้สูงอายุอื่นๆในชุมชน ให้เข้ามาร่วมกิจกรรมด้วย

Aspirations (แรงบันดาลใจ):

 • เป็นตัวเลือกแรกของลูกค้าในพื้นที่ ในแบบที่ได้รับการยอมรับว่าคุณภาพดีที่สุด

Results (ผลลัพธ์):

 • สำรวจจำนวนผู้สูงอายุในพื้นที่ได้มากขึ้น 10% ภายใน 30 วัน


จะเห็นได้ว่าตัวที่เป็นกลยุทธ์จริงๆนั้นคือตัว Aspirations ครับ จุดแข็งกับโอกาสเป็นข้อมูลนำเข้าที่ทำให้เกิดแผนกลยุทธ์ (Aspirations) ขึ้น ส่วน Results ก็คือตัวชี้วัดของ Aspirations นั่นเองครับ


ทั้งหมดที่ว่ามานี้ คือ SOAR Analysis ในแบบที่ผมเรียกว่า SOAR แบบต้นฉบับครับ


ประเด็นก็คือหลายครั้งองค์กรต้องการกลยุทธ์ในแบบที่จะเอาไปใช้เลย และก็ไม่ได้มีเวลามาเซ็ทกระบวนการอะไรมาก ทำให้หลายครั้งการใช้ SOAR แบบต้นฉบับ มันไม่ตอบโจทย์ครับ เพราะเราไม่ได้มีเวลามาทำขนาดนั้น เช่น จะทำแผนองค์กร แต่มีเวลาทำทุกอย่างแค่วันเดียวอย่างงี้ครับ พอเวลาในการทำมีน้อย ผลมันก็ไม่ออกครับ พอผลไม่ออกก็เลยกลายเป็นว่าเครื่องมือไม่ดี ในอีกแง่มุมนึง SOAR เลยถูกมองว่ามีแค่การพูดคุยเชิงบวกเท่านั้น แต่ผลลัพธ์จับต้องไม่ได้


ตรงนี้แหละครับ ผมก็เลยพัฒนา SOAR Analysis ขึ้นมาในอีกรูปแบบ ผมเรียกว่า SOAR-P Analysis ตัว P ที่เพิ่มมาคือตัวอักษรแรกของชื่อผมเองครับ เพราะต้องการสื่อว่า มันเป็น SOAR ในแบบของผม เป็น SOAR ที่เกิดจากการตกผลึกในการทำของผมเอง แต่ไม่ได้คิดขึ้นมาลอยๆนะครับ ผมไล่ประวัติที่มาที่ไปให้ดูตั้ง 4 ตอน ก็เพื่อจะให้ท่านผู้อ่านเห็นที่มาที่ไปนี่แหละครับ เห็นว่าแบบต้นฉบับเป็นยังไง มายังไง และในตอนหน้า ผมก็จะเชื่อมโยงต่อครับว่า จาก SOAR แบบต้นฉบับ มันปรับเป็น SOAR-P ได้อย่างไร


อ้างอิง

 1. Stavros and Hinrichs (2009), The Thin Book of SOAR: Building StrengthsBased Strategy.

 2. ที่มาภาพ (Ref. picture) https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/51p3pI2EY+L.jpg

Comments


bottom of page