top of page

ความมุ่งมั่นของเรา

"เราต้องการสร้างองค์กรที่ให้พลังชีวิตกับพนักงาน เป็นสถานที่ที่พนักงานรู้สึกดีและได้รับพลังงานดีๆทุกครั้งที่เข้ามาทำงาน"

Services: Services
Brainstorming

หลักสูตรฝึกอบรมสำหรับองค์กร

พื้นฐานของการพัฒนาองค์กรทุกแห่งคือ สมรรถนะของบุคลากรและความสามารถในการทำงานร่วมกันของคนในองค์กร เราจึงได้ออกแบบหลักสูตรการฝึกอบรมที่ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้จากการอบรมไปปฏิบัติได้จริงและเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง

รายละเอียดหลักสูตร

ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กร

ในสถานการณ์ที่สังคมโลกเข้าสู่ VUCA World ทำให้องค์กรทุกแห่งต้องเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง การปรับวิธีการทำงานร่วมกันของคนในองค์กรใหม่จึงเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นต่อการพัฒนาองค์กรในยุคปัจจุบัน เรามีความเชี่ยวชาญในเรื่อง Organization transformation โดยพัฒนาองค์กรจากรากฐาน เพื่อให้องค์กรสามารถรองรับกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างยั่งยืน

รายละเอียดงานที่ปรึกษา
Business Meeting
bottom of page